logo

Použití: ošetření přírodních a průmyslových vod. Podstata vynálezu: Způsob nasycení vody plynem se provádí přiváděním kapaliny kapalinou nasycenou tímto plynem při parciálním tlaku vyšším než parciální tlak v nasycené vodě. Jako výše uvedená kapalina se použijí organofluorové sloučeniny, které se smísí s vodou a pak se shromáždí a znovu použijí. 2 hp f-ly, 1 nemocný, 1 karta.

[0001] Vynález se týká úpravy přírodních a průmyslových vod a může být použit pro hospodaření s vodou a rybolov přírodních a umělých nádrží a nádrží.

Existuje způsob nasycení vody plynem, zejména kyslíkem, na základě přívodu kyslíku nebo vzduchu do vody prostřednictvím série sériově zapojených armatur instalovaných ve vodě podél nádrže na ryby [1].

Nevýhodou tohoto způsobu je nízká účinnost nasycení vodou, protože ve vodě se rozpouští pouze 10 až 18% přiváděného kyslíku nebo vzduchu, zatímco zbytek přiváděného plynu se uvolňuje ve formě bublin do okolní atmosféry.

Rovněž je znám způsob nasycení vody plynem, například kyslíkem, dispergací plynu ve vodě za použití ultrazvukových vibrací a porézních membrán [2, 3].

Tento způsob zvyšuje účinnost procesu rozpouštění plynu ve vodě až na 25-35%, avšak jeho realizace vyžaduje komplexní zařízení s vysokou spotřebou energie, což vede ke zvýšení nákladů na proces.

Nejbližší technické řešení, zvolené jako prototyp, je metoda nasycení vody kyslíkem tím, že je dodávána vodou nasycenou kyslíkem při nadměrném tlaku [4].

Nasycení vody kyslíkem za přetlaku, přesněji s parciálním tlakem kyslíku nad jeho parciálním tlakem v nasycené vodě, zajišťuje, že koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je vyšší než při atmosférickém tlaku. S poklesem tlaku na atmosférický však dochází k rychlému uvolňování kyslíku takto rozpuštěného z vody ve formě plynných bublin. V tomto případě má část kyslíku čas se rozpustit v nasycené vodě, ale přibližně 60% kyslíku se ztrácí v okolní atmosféře. Nevýhodou tohoto způsobu je tedy nízká účinnost a účinnost.

Cílem vynálezu je zlepšit účinnost a účinnost procesu nasycení vody plynem.

Tohoto cíle je dosaženo tím, že nasycení vody plynem se provádí přiváděním kapaliny kapalinou nasycenou tímto plynem při parciálním tlaku tohoto plynu nad jeho parciálním tlakem v nasycené vodě.

V tomto případě se jako výše uvedená kapalina použije kapalná organofluorová sloučenina.

Kromě toho se kapalná organofluorová sloučenina smísí s vodou. Po nasycení vody plynem se kapalná organofluorová sloučenina shromáždí a znovu použije.

Použití kapalné organofluorové sloučeniny jako kapaliny nasycené plynem zajišťuje přechod rozpuštěného plynu z organofluorové sloučeniny na vodu v molekulární formě bez tvorby plynných bublin. Takový přechod plynu zcela eliminuje jeho ztráty do atmosféry, což zvyšuje jak účinnost, tak účinnost způsobu.

Míchání organofluorové sloučeniny s vodou zvyšuje intenzitu procesů přenosu hmoty zvýšením kontaktního povrchu dvou médií.

Kapalné organofluorové sloučeniny se nemíchají s vodou a jsou těžší než voda, a proto jsou po nasycení vodou plynem shromážděny a opětovně použity, což také zvyšuje účinnost a hospodárnost procesu.

Výkres zobrazuje instalaci pro realizaci navrhované metody.

Způsob nasycení vody plynem je následující.

Kapalná organofluorová sloučenina, jako je perfluorekalin, perfluorpropylamin nebo jiný, je nasycena požadovaným plynem, jako je kyslík, v okysličovači 1 nebo podobném zařízení, jehož konstrukce jsou široce známé [5]. Při parciálním tlaku kyslíku v saturovatelné vodě rovném (0,1–0,12) 10 5 Pa se nasycení organofluorové sloučeniny provádí při parciálním tlaku kyslíku ve směsi plynů rovném nebo vyšším než 0,13 × 105 Pa při zohlednění ztrát způsobených místním odporem plynu dálnice.

Oxygenovaný perfluorodekalin nebo perfluorpropylamin přes potrubí 2 se přivádí do zásobníku 3 přímo do vody. Když je v kontaktu s vodou ochuzenou o kyslík, indikovaná okysličená kapalina začne uvolňovat rozpuštěný kyslík. Přechod kyslíku z organofluorové sloučeniny do vody probíhá bez tvorby plynné fáze molekulární difúzí.

Rychlost nasycení vody kyslíkem v tomto případě není nižší než u známého způsobu.

Pro zvýšení rychlosti nasycení a účinnosti procesů přenosu hmoty se kapalná organofluorová sloučenina, nasycená kyslíkem, smísí ve vodě za použití mixéru 4 jakékoliv známé konstrukce. Když k tomu dojde, zvýší se povrchová plocha kontaktu mezi dvěma médii, stejně jako aktivní pohyb hmot vody a kapalných sloučenin organofluorinu, v důsledku čehož se zvýší účinnost procesu. Množství kyslíku přenášeného z kapalné organofluorové sloučeniny se několikrát zvyšuje ve srovnání se statickým povrchem kapalné organofluorové sloučeniny a množství SFC se snižuje, což vede ke zvýšení účinnosti procesu.

PRI me R 1. Hodnocení účinnosti navrhované metody bylo provedeno v laboratorních podmínkách za použití zobrazeného zařízení. Instalace obsahuje okysličovač 1, nádobu s okysličenou vodou, objem 150 litrů, potrubí 2, 5 a 6, laboratorní čerpadlo s maximální kapacitou 500 ml / min, převodovku a manometr tlaku.

Kapalný perfluormethan - perfluorodekalin (PFD) byl použit jako kapalina, která transportuje a uvolňuje kyslík do vody. Testy byly prováděny při pokojové teplotě 24 ° C. Objem saturovatelné vody v nádrži je 150 litrů, objem použitého PPD je 0,25 litru.

PFD byl nasycen čistým kyslíkem v oxygenátoru 1 pod tlakem (1,1-1,2) 105 Pa. Oxygenované čerpadlo PFD 7 bylo přiváděno do nádoby s vodou s průtokem 3,3 až 10-3 l / s. Současně bylo přímo v nádrži s vodou vždy asi 12 10 -2 l PFD.

Protože hustota PFD je (1,8-1,9) 10 3 kg / m3, akumuluje se ve spodním prostoru bez míchání s vodou, což umožňuje opětovné přivádění potrubím 5 a 6 pomocí čerpadla 7 znovu do okysličovadla 1. Tento proces je kontinuální.

Sledování procesu nasycení vodou kyslíkem bylo prováděno změnou průměrné koncentrace v průběhu času. Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě byla stanovena standardní Winklerovou metodou.

Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce. Zkoušky byly provedeny na zařízení. Pro dosažení spolehlivějších výsledků byl proces nasycení perfluorekalinu (PFD) a vody podle prototypu prováděn za použití stejných oxygenátorů při stejných parciálních tlacích kyslíku a stejných průtocích plynného kyslíku. Účinnost E (%) navrhované metody byla vyhodnocena obecně uznávaným vzorcem F = 1 - 100%, kde GPhos, a G je rychlost průtoku kapalného nosiče kyslíku pro FOS a vodu; Sstra Cstr"- rovnovážné koncentrace kyslíku ve vodě při teplotách nasycení, v daném pořadí, s použitím kyslíku a FOC jako nosiče kyslíku; S1a C1"- bezrozměrná počáteční hodnota koncentrace kyslíku ve vodě před začátkem jeho nasycení kyslíkem, resp. vodou a FOS; t a tPhos - trvání procesu nasycení jako nosiče kyslíku, resp. vody a FOS. Po nahrazení dat tabulky do výrazu získáme hodnotu účinnosti v rámci F = 82 92,2%. Tento ukazatel charakterizuje komplexní úspory energie a zintenzivnění procesů přenosu hmoty navrhované metody ve srovnání s prototypem.

PRI Rme R 2. Nasycení vody kyslíkem bez cirkulace kapalné organofluorové sloučeniny. Perfluormethyldecalin (PFMD) byl použit jako tekutina, která transportuje a uvolňuje kyslík do vody. Testy byly prováděny při teplotě místnosti. Proces nasycení vodou kyslíkem byl řízen změnou průměrné koncentrace kyslíku v čase, stanovenou Winklerovou metodou. Proces nasycení vodou kyslíkem byl prováděn v laboratorní skleněné nádobě, ve které bylo postupně nalito 500 ml vody se známou počáteční koncentrací kyslíku 11,0 mg / l a 100 ml PFMD, předem nasyceného kyslíkem do rovnovážné koncentrace při parciálním tlaku 1 105. Pa. Tento postup se provádí při teplotě okolí 22 ° C. Po 5 minutách se hodnota průměrné koncentrace zvýší na 12,5 mg / l. Tvorba plynné fáze kyslíku nebyla pozorována. Tento příklad ukazuje nedostatek vlivu způsobu zavádění organofluorových sloučenin do nádoby s vodou a způsobu jejího nasycení kyslíkem na účinnost navrhovaného způsobu.

Studie vlivu směšování okysličených organofluorových sloučenin na účinnost navrhovaného způsobu byla prováděna za laboratorních podmínek za použití laboratorního skla a magnetického míchadla poskytujícího frekvenci otáčení 120-150 ot / min. Tento proces nasycení vodou kyslíkem byl prováděn při teplotě místnosti, rovnající se 22 ° C, pomocí řady po sobě následujících operací: vylití vody o objemu 500 ml se známou koncentrací kyslíku 10,5 mg / l, stanovenou Winklerovou metodou; vylití PFMD, předem nasyceného kyslíkem, při parciálním tlaku 105 Pa; míchání objemu skleněné nádoby magnetickým míchadlem.

Po 5 minutách míchání byla průměrná koncentrace kyslíku ve vodě 27,0 mg / l. Nebylo pozorováno žádné plynné srážení.

Všechny kapalné organofluorové sloučeniny mají hustotu téměř dvakrát nebo více než je hustota vody. Kromě toho se tyto sloučeniny nemíchají s vodou. V důsledku těchto fyzikálních vlastností se tyto sloučeniny snadno oddělují od vody přirozeným způsobem a klesají na dno nádrže, odkud se znovu přivádějí do okysličovadla 1 potrubím 5 a 6 za použití čerpadla 7.

Při provádění procesu v otevřené přírodní nádrži se voda ze zásobníku čerpá přes nádrž nebo je nádrž ponořena přímo do nádrže.

Všechny kapalné organofluorové sloučeniny jsou biologicky a ekologicky nezávadné. Náhodné úniky těchto látek do nádrže je naprosto neškodné pro jeho ekologický stav.

Použití vynálezu v přírodních vodních útvarech zajistí ekologickou čistotu procesu nasycení vody kyslíkem nebo jiným plynem pro zlepšení ekologického stavu vodního útvaru.

Navrhovaná metoda může být použita pro nasycení vody jakýmkoliv plynem, například pro její čištění, jakož i pro další technologické účely. Proces nasycení je vysoce účinný a provádí se prakticky bez ztrát plynu.

Kromě čištění vody může být navržený způsob použit k nasycení vody kyslíkem v rybnících, což zlepší životní podmínky živých organismů ve vodě, včetně ryb, a povede ke zlepšení výkonu. Kromě toho lze tuto metodu použít pro přepravu a skladování živých ryb v nádrži. Metodu lze provádět v otevřeném rybníku kdykoliv během roku.

1. Způsob nasycení vody plynem přiváděním kapaliny nasycené tímto plynem při parciálním tlaku plynu nad jeho parciálním tlakem v nasycené vodě, vyznačující se tím, že pro zvýšení účinnosti a účinnosti způsobu se jako kapalina používá kapalná organofluorová látka.

2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že kapalná organofluorová sloučenina se smísí s vodou.

3. Způsob podle PP.1 a 2, vyznačující se tím, že po nasycení vody plynem se kapalná organofluorová sloučenina shromáždí a znovu použije.

http://www.findpatent.ru/patent/203/2030363.html

Šumivá voda

Šumivá voda je voda nasycená plynem. K uhličitanové vodě se obvykle používá oxid uhličitý (oxid uhličitý - CO2). Oxid uhličitý (CO2) je poměrně rozpustný ve vodě a vstupuje do chemické interakce s vodou. Oxid uhličitý ve vodě se také používá jako konzervační látka a je uveden na obalu kódem E290.

Pro karbonizaci vody lze kromě CO2 použít i jiné plyny:

 • sirovodík;
 • oxid siřičitý;
 • amoniak;
 • směs oxidu uhličitého a oxidu dusného;
 • kyslíku.

Tyto plyny jsou méně rozpustné ve vodě, ale jejich použití pro výrobu sody je možné.

Sýtená voda se používá při přípravě nealkoholických nápojů z minerální, běžné vody nebo ochucené vody. Oxid uhličitý (CO2) má ve většině případů pozitivní vliv na organoleptické vlastnosti nápojů, což zvyšuje jejich osvěžující účinek.

Typy perlivé vody

Sodná voda se vyznačuje stupněm provzdušnění na:

 • Vysoce sycené - více než 0,40%;
 • Středně sycené - 0,30-0,40% včetně;
 • Nízká sycenost - 0,20-0,30% včetně.

Technologie výroby perlivé vody

Voda je sycena dvěma způsoby:

Mechanické zplyňování vody

Mechanické plynování vody - zavádění a nasycení vody oxidem uhličitým mechanickými prostředky. Voda je sycena ve speciálních zařízeních - sifony, saturátory, akratofor nebo kovové nádrže pod tlakem. V tomto případě je voda předchlazena a z ní je odstraněn vzduch. Obvykle je voda nasycena na 5-10 g / l.
Základem mechanického provzdušňování vody je schopnost oxidu uhličitého ve styku s vodou vytvořit vodný roztok.

Rozpouštění plynu v kapalině je absorpční proces, ve kterém je kapalina absorbentem a plyn je absorbentem. Takzvaná filmová teorie dává jasnější představu o mechanismu absorpce. Podle této teorie, na rozhraní dvou fází, kapalné a plynné, existuje hraniční vrstva, která se skládá ze dvou sousedních filmů. Jeden z nich se skládá z molekul plynu, druhého filmu kapalných molekul. Na hranici těchto filmů plyn difunduje do kapaliny.

Chemické plynování vody

Chemické plynování vody - se provádí v interakci kyseliny a jedlé sody. Tak, vyrábět "soda" (Zelters voda).

Spotřeba sycené vody

 • Průměrní Američané pijí 180 litrů perlivé vody ročně, což je čtyřikrát více než v 50. letech;
 • Průměrný ruština je 50 litrů;
 • Průměrný Číňan je 20 litrů vody za rok.

Z celkové produkce nealkoholických nápojů ve Spojených státech představují nápoje sycené oxidem uhličitým 73%. V USA je v průmyslu zaměstnáno asi 200 tisíc lidí, kteří vyrábějí nealkoholické výrobky a vyrábějí zboží v hodnotě 300 miliard dolarů ročně.

Historie sodové vody

Přírodní šumivá voda je známa již od starověku a používá se pro léčebné účely. Hippokrates věnoval celé své práci této vodě a řekl nemocným nejen pít, ale také se v ní koupat. V XVIII století se minerální voda ze zdrojů začala balit a přepravovat po celém světě. Nicméně, to bylo velmi drahé a navíc rychle vydechlo. Proto byly provedeny pozdější pokusy o uměle uhličitanovou vodu.

1767 Joseph Priestley objevil tajemství sodové vody.

Objev tajemství šumivé vody byl nečekaný, jako většina velkých objevů. Anglický vědec Joseph Priestley (1733-1804), žijící vedle pivovaru a pozorující její práci, se začal zajímat o druh bublin, které pivo uvolňuje během kvašení. Zvedl dvě nádoby s vodou přes vařící pivo. Po určité době byla voda naplněna oxidem uhličitým. Po pokusu o výslednou kapalinu byl vědec zasažen její nečekaně příjemnou ostrou chutí a v roce 1767 sám vyrobil první láhev šumivé vody.

Priestley byl přijat do francouzské Akademie věd pro objevení sodovky a obdržel medaili Královské společnosti.

1770 Švédský chemik Bergman vynalezl zařízení pro výrobu sody

V roce 1770 vynalezl švédský chemik Torburn Olaf Bergman (1735-1784) zařízení, s nímž bylo možné vyrábět sódu v poměrně velkém množství. Bergman navrhl zařízení, které umožňuje, pod tlakem, pomocí čerpadla, saturovat vodu s bublinkami oxidu uhličitého. Toto zařízení se nazývá saturator (z latinského slova saturo - saturate).

1783 Jacob Schwepp vynalezl průmyslový závod na výrobu sodové vody

Johann Jacob Schwepp, německý rodák, z mládí snil o vytvoření nealkoholického šampaňského - s bublinkami, ale bez alkoholu. 20 let experimentů bylo korunováno úspěchem a v roce 1783 vynalezl průmyslový závod na výrobu sycené vody. Instalace byla pokročilým saturátorem.
Schwepp prodal svůj nápoj ve Švýcarsku, ale brzy si uvědomil, že v Anglii bude poptávka po něm vyšší a v roce 1790 se tam přestěhoval. Britové byli slavní jejich predilection pro zředěný brandy. Schwepp počítal s potřebou svých výrobků.

Na začátku 19. století, aby se snížily výrobní náklady, Schwepp používal obyčejnou jedlou sodu k sodové vodě a začal volat sodovou vodu. Novinka se rychle rozšířila po celé Anglii a jejích koloniích. Silné alkoholické nápoje se začaly ředit takovou vodou, jak doufal Jacob Schwepp. Nárůst prodeje umožnil společnosti Schwepp založit firmu „J.Schweppe&Co, spuštění ochranné známky Schweppes. Začal prodávat "soda" pod značkou Schweppes ve skleněných nádobách s vyraženým logem.

Ve třicátých létech J. Schweppe & Co začala vyrábět sycené limonády a další ovocné vody. O čtyři desetiletí později, J. Schweppe & Co na trh vydala skořicovo-oranžové tonikum, které dodnes zůstává jeho značkovým výrobkem. Společnost Jacob Schwepp se rozvíjela dodnes.

Další zlepšení výroby perlivé vody

V roce 1832, John Mathews, emigrant z Anglie, vydal docela slušné malé a levné saturators v New Yorku. Zlepšil design Schwepp a technologii oxidu uhličitého.

Lékárníci dychtivě kupovali levná zařízení Matthews a napojili své klienty na osvěžující pop.

O sedm let později nabízí francouzský Eugène Roussel minerální vodu sycenou oxidem uhličitým s ovocným sirupem.

Firmy se začaly objevovat a nabízely sycené nápoje s různými příchutěmi.

Zajímavosti z historie sody

Šumivá voda byla patentována 24. dubna 1833 ve Spojených státech a byla prodávána převážně v lahvích a v jiných zemích ji bylo zvyklé konzumovat z doplněných sifonů, malých domácností i velkých, instalovaných v kavárnách a barech.

První společností, která se rozhodla použít vynález sycené vody pro komerční účely, byla společnost Coca-Cola.

V předrevolučním Rusku byla balená voda považována za „mistrovský“ nápoj, byl pojmenován seltzer (seltzer), podle názvu minerální vody, původně převzatý ze zdroje Niederselters. Jeden z producentů, například, byl Petersburg restaurátor Ivan Isler v 30. letech XIX století.

Ve Spojených státech v době „suchého zákona“ byly zakázané alkoholické nápoje maskované jako nápoje sycené oxidem uhličitým.

Největší výrobci sycených nápojů

 • Dr. Skupina Pepper Snapple Group (USA)
 • PepsiCo, Incorporated (USA)
 • Společnost Coca-Cola (USA)

Populární značky

 • Coca-Cola (USA) - od roku 1886
 • Tarhun (Ruská říše) - od roku 1887
 • Pepsi-Cola (USA) - c 1898
 • 7UP (USA) - od roku 1929
 • Fanta (Třetí říše) - od čtyřicátých let
 • Sprite (USA) - od roku 1961
 • Bajkal (SSSR) - od 70. let
 • Buratino (SSSR)
 • Sajanské hory (SSSR)

Možné názvy perlivé vody: šumivá voda, soda, pop, plynová voda.

http://www.vodainfo.com/en/about_water/soda_water.html

Velká encyklopedie ropy a plynu

Nasycení - voda

Voda je nasycena plynným amoniakem ve sloupcích amoniakové vody. Výroba čpavkové vody z kolony vstupuje do skladování hotových výrobků. [1]

Voda je nasycena oxidem uhličitým při konstantním tlaku 5 až 6 atm instalovaném na manometru namontovaném na láhvi s oxidem uhličitým. Oxid uhličitý a shoda v přístroji jsou intenzivně míchány, což zajišťuje kvalitní sodovou vodu. Autosaturátor АС-1 může pracovat s minimálním tlakem vody ve vodovodní síti 0 5 MPa. Tento přístroj je zcela odolný proti výbuchu. [3]

Nasycení vody kyslíkem do 2 mg / kg stimuluje korozi, při vyšších koncentracích má kyslík pasivační (inhibiční) účinek, protože rozpustné hydroxidy železnatého železa (OH) 2 se stávají nerozpustným trojmocným Fe (OH) 3 chránícím kovový povrch. [5]

Nasycení vody vzduchem může být prováděno různými způsoby: tlakem a plováním oběžného kola nebo foukáním vzduchu do nádrže přes porézní přepážky, děrované trubky nebo speciální provzdušňovače. Je nutné usilovat o to, aby při stejné účinnosti extrakce povrchově aktivních látek z vody bylo množství pěny minimální. Z tohoto hlediska je flotace oběžného kola nejziskovější, protože až 20–30% upravované vody je odváděno pěnou. Nejlepších výsledků se dosahuje, když vzduch prochází porézními deskami nebo perforovanými trubkami. [6]

Voda je nasycena plynem za přetlaku, pro který je do sacího vstupu čerpadla do speciálního zařízení přiváděn plyn v množství 3 až 5% objemu čištěné vody. [7]

Nasycení vody solemi je omezeno přípustným obsahem popela na dně a hodnotou distribučního koeficientu. [8]

Nasycení vody vzduchem v tlakových flotačních jednotkách se provádí rozpuštěním pod tlakem v tlakových nádobách. Na Obr. 2 - 23 ukazuje instalaci tlakové flotace. Odpadní voda je čerpána čerpadlem ze zásobníku a je přiváděna do tlakové nádoby. Na potrubí recirkulace vody z výtlačného potrubí čerpadla do sacího potrubí je instalován vyhazovač vody a vzduchu, který přivádí vzduch v množství 3–5% průtoku vody čerpadlem. Směs vzduch-voda stlačená v čerpadle je udržována v tlakové nádobě po dobu 3–5 minut, poté se částice ropných produktů vznášejí přes škrtící armatury do flotační jímky, kde bubliny procházejí vrstvou vody. Tepelné elektrárny využívají hlavně radiální flotační nádrže. Voda přes trysku na dně flotační nádrže je přiváděna do rotujícího rozdělovače vody a je rovnoměrně rozložena po průřezu flotační zóny, která je ve střední části flotační nádrže oddělena přepážkou. [9]

Nasycení vody se provádí tak dlouho, dokud se nevytvoří monohydrát (stanovený hmotnostním přírůstkem), který je uložen v laboratoři a v případě potřeby použit k výrobě BF3. [11]

http://www.ngpedia.ru/id180533p1.html

Co je prospěšná voda sycená oxidem uhličitým

Šumivá voda je dnes jedním z nejoblíbenějších nealkoholických nápojů. Podle statistik, obyčejný americký občan pije až 180 litrů sody ročně. Nelze argumentovat o výhodách obyčejné čištěné vody: urychluje metabolismus, přispívá k odstranění toxinů a toxinů. Ona je dokonce schopná prodloužit mladost tím, že blokuje procesy photoaging. Ale co víme o sodu? Jak to ovlivňuje lidské zdraví? Dále se podívejme, zda je šumivá voda užitečná, zda ji zahrnout do denní stravy.

Po přečtení článku se naučíte:

O vlastnostech

Šumivá voda je nejběžnější voda, do které se přidává oxid uhličitý (CO2), lépe známý jako oxid uhličitý. V současné době se vyrábí ve velkém měřítku a je k dispozici velkému počtu lidí, i když to bylo dříve považováno za elitní nápoj pro privilegované vrstvy obyvatelstva.

Historie šumivé vody sahá až do dávných dob. Například známý starověký řecký léčitel a filosof Hippokrates napsal ani jednu kapitolu svých vlastních lékařských pojednání na téma zázračných léčivých vlastností vody z přírodních minerálních zdrojů. Už v těch dnech se lidé zajímali, co je tak užitečná perlivá voda, provedli malou studii a snažili se najít odpověď na ni.

Dosud bylo možné určit, že prospěšné vlastnosti vody nasycené oxidem uhličitým pro tělo se projevují jak při jeho použití uvnitř, tak při externím použití.

Hlavní vlastnosti:

 • To vám umožní rychle uhasit žízeň, zvládne tento úkol lépe než obyčejná nesycená voda.
 • Aktivuje produkci žaludeční šťávy. Proto se minerální voda s plynem doporučuje používat pro osoby, které mají problémy s gastrointestinálním traktem, trpí nízkou úrovní kyselosti v žaludku.
 • V něm obsažený oxid uhličitý je schopen zabránit šíření bakterií.
 • Má vysokou mineralizaci, obsahuje neutrální molekuly, je zodpovědný za obohacení vitamínů a stopových prvků nezbytných pro normální život.

Mineralizovaná voda s plynem má řadu léčivých vlastností, které mohou zlepšit celkový stav. Pokud se však používá nesprávně, může vyvolat vedlejší účinky a nepříznivě ovlivnit zdraví.

Dietní vlastnosti

Četné studie provedené v posledních letech ukázaly, že šumivá voda je také prospěšná pro proces hubnutí. S řadou dietních ukazatelů ovlivňuje činnost trávicího systému. Přispívá zejména k:

 • Zlepšení procesu polykání stimulací určitých nervových zakončení zodpovědných za tuto funkci. Čím chladnější je nápoj, tím výraznější je účinek.
 • Udržet pocit plnosti po delší dobu. Zpomaluje proces trávení, snižuje chuť k jídlu. Tato vlastnost má však nevýhodu: stagnace potravy v žaludku může vyvolat řadu negativních jevů.
 • Odstranění toxinů a toxinů, odstranění zácpy. Jedna dvoutýdenní zkušenost mezi staršími lidmi ukázala, že pití perlivé minerální vody má příznivý vliv na funkci střev. Zejména 58% účastníků trpících pravidelnou zácpou se podařilo normalizovat židli, zbavit se citlivého problému.

Identifikace dietních vlastností sodové vody ovlivnila popularizaci nápoje mezi těmi, kteří se aktivně potýkají s nadváhou.

Voda s plyny pro hubnutí

Šumivá voda se svým chemickým složením neliší od běžné vody s výjimkou jedné nuance - obsahu oxidu uhličitého. Tato látka je syntetizována tělem nezávisle, zajišťuje její normální fungování.

Oxid uhličitý je zodpovědný za:

 • regulace produkce enzymů;
 • normalizace metabolických procesů;
 • správná asimilace stopových prvků.

Přispívá také k vysokému krevnímu tlaku, ovlivňuje fungování dýchacího ústrojí prostřednictvím jeho expozice skrze karotidy.

Dostávat se dovnitř, voda obsahující plyn začíná ovlivňovat stěny žaludku. Postupně dochází k hromadění oxidu uhličitého, který přirozeně vyprchává, což vyvolává vře- ní nebo kvašení ve střevě. Velikost a objem žaludku závisí na množství spotřebované vody. Pravidelná konzumace vede k jejímu nárůstu, protahování a následně i zvýšené chuti k jídlu. Člověk, který pije sodu, potřebuje k jídlu více jídla, aby uspokojil hlad.

Také sycené nápoje urychlují trávení potravy. Pokud za normálních podmínek trvá tento proces 4-5 hodin, pak je po použití redukován na 20 minut, po kterém člověk začne znovu prožívat hlad. Pokud jde o stopové prvky z potravin, nejsou stravitelné.

Někteří lidé si jsou jisti, že se budou moci zbavit nenáviděných kilogramů tím, že ráno začnou pít sycenou vodu na prázdný žaludek. Bohužel, tento zvyk nejen nestimuluje hubnutí, ale také vede k negativním důsledkům, například k tvorbě ulcerózních defektů v žaludku.

Nedostatek sodíku a vápníku

Tam je populární víra, že plyn-obsahovat nápoje poškodí zdraví kostí, vést k nedostatku vápníku kvůli jejich vysoké úrovni kyselosti. Klam těchto závěrů byl vědecky prokázán. Řada laboratorních studií potvrdila, že karbonizace není v žádném případě spojena s kostní tkání a nemůže ovlivnit jejich stav.

V rámci jednoho výzkumného projektu, na kterém se zúčastnilo více než tisíc lidí, bylo možné prokázat, že pokles hustoty kostí je pozorován pouze v případě použití sycených nápojů obsahujících cukr.

Minerální voda sycená oxidem uhličitým není léčivá pro osoby trpící nedostatkem vápníku, ale zároveň není příčinou destrukce kostí. Lidé, kteří se setkali s touto nepříjemnou nemocí, se doporučuje použít více koster-posílení produkty: tvaroh, mléko, kefír, atd.

Použití během těhotenství

Mohou těhotné ženy pít perlivou vodu? V lékařských kruzích je obvyklé hovořit o možném poškození tohoto nápoje pro budoucí matky. Faktem je, že vysoký obsah oxidu uhličitého interferuje s normální funkcí střeva, porušuje peristaltiku. Jako výsledek - nadýmání, nadýmání a problémy se židlí: od průjmu až po zácpu.

Navzdory řadě léčebných vlastností se proto nedoporučuje používat sycené vody během těhotenství. Dokáže vyprovokovat řadu negativních jevů, které nebude tak snadné odstranit.

Výběr vhodné perlivé vody

Jak již bylo zmíněno dříve, přírodní minerální voda obohacená oxidem uhličitým má řadu pozitivních vlastností charakterizovaných terapeutickým účinkem. Nicméně, aby to mělo příznivý účinek, musíte být schopni vybrat si to správně.

Podrobný návod, jak si vybrat vodu:

 • Musí být přírodního původu - z minerálních zdrojů.
 • Vyberte si pouze ty lahve, které mají nápis: "pití" nebo "stolování".
 • Ujistěte se, že se na dně lahvičky netvoří žádné zbytky.

Kromě toho je užitečnost šumivé vody do značné míry závislá na jejím skladování. Mělo by být vždy v chladničce, protože jen tak lze zabránit rozmnožování mikrobiálních a bakteriálních mikroorganismů a víčko by mělo být pevně uzavřeno.

Negativní účinky na tělo

Za zmínku stojí škodlivé účinky sycené vody na tělo. To může způsobit takové neduhy jako nadýmání, nadýmání, říhání nebo pálení žáhy. Všechny tyto nepříjemné jevy se projevují v důsledku hromadění oxidu uhličitého a jeho účinků na žaludeční stěny.

Minerální voda sycená oxidem uhličitým zpravidla nemá silný negativní vliv na zdraví, spíše přináší řadu nepohodlí a nepohodlí. Nicméně, pro lidi trpící chorobami žaludku, to může způsobit vážné poškození.

Níže jsou uvedeny hlavní kontraindikace:

 • gastrointestinální poruchy;
 • akutní formy vředů;
 • chronická gastritida.

Také pití šumivé vody se nedoporučuje pro těhotné ženy a osoby náchylné ke zvýšené tvorbě plynu.

Pokud má minerální voda sycená oxidem uhličitým, navzdory všem nedostatkům, řadu pozitivních vlastností a je schopna zlepšit zdraví, není možné říci totéž o koktejlech obsahujících cukr s plynem. Další podrobnosti o nebezpečích sladké sody.

Proč je sladká soda škodlivá?

Moderní děti konzumují před 40 lety mnohem více cukru než jejich vrstevníci. V mnohem menších množstvích pijí mléko a mléčné výrobky bez obvyklé dávky vápníku. To vše nemůže ovlivnit stav jejich zubů a kostí, což má za následek nejrůznější nemoci a vážná onemocnění. Současně děti (jako dospělí) získají rekordní podíl cukru z nealkoholických sýtených nápojů obsahujících cukr - limonády. S jejich použitím by mělo být co nejopatrnější, a je lepší zcela vyloučit ze stravy.

Níže uvádíme několik skutečností vysvětlujících, jak je škodlivá voda sycená oxidem uhličitým:

 1. Obsahuje obrovské množství chemických přísad, které negativně ovlivňují činnost trávicího systému a celkový zdravotní stav.
 2. Vede k nedostatku vápníku, poškození kostí. Vzhledem k tomu se vyvíjejí nemoci, jako je osteoporóza a ledvinové kameny.
 3. To jí pryč zubní sklovinu, provokuje rozvoj zubního kazu, zubního kazu.

Všechno ostatní, sladká soda ovlivňuje žaludek, takže je objemnější a protáhlá. To způsobí, že člověk konzumuje více jídla, než skutečně potřebuje. To vše vede k přibývání na váze, obezitě a v důsledku toho k problémům se srdcem, štítnou žlázou, reprodukčními funkcemi.

Odborníci na výživu důrazně doporučují snížit množství konzumované sladké sodovky a v ideálním případě ji zcela opustit. Mnozí výrobci se snaží uvést kupující do omylu a tvrdí, že jejich produkt je nízkokalorický a neobsahuje cukr. Věřit v takové prohlášení se nedoporučuje. Nápoj nesmí obsahovat cukr, ale nutně bude obsahovat jakoukoliv sladkou náhražku, což také není příliš užitečné. Proto, pokud chcete zhubnout, odstraňte tyto potraviny ze stravy.

http://watercons.ru/water-for-health/chem-polezna-gazirovannaja-voda

Plynná voda

V praxi je tlak plynu při nasycení vodou oxidem uhličitým 2-4krát větší než rovnováha.

U sycených nealkoholických nápojů dosahuje obsah oxidu uhličitého 0,4–0,7% hmotnostních.

Saturační jednotka ASC. Automatická saturace nepřetržitého působení ASC na základě vytěsnění vody.

Během provozu saturátoru (obr. 7.5) se voda filtrovaná a ochlazená na 4 až 7 ° C čerpá čerpadlem 12 do ejektoru 10 vodního paprsku, který nasává oxid uhličitý ze saturační kolony 4. Voda je částečně odvzdušněna ve sloupci CO2, přichází ze dna a je postupně nucen vzhůru. Plynové bubliny, které neměly čas rozpustit se ve vodě, vyplňují prostor pod membránou 8, tvořící nad vodní vrstvou plynový polštář. V důsledku rozdílu v rovnovážném tlaku vzduchu odpovídajícím jeho koncentraci ve vodě a parciálním tlaku v plynovém polštáři dochází k odvzdušňování vody. Tento proces však nelze považovat za účinný, protože povrch pro přenos hmoty je malý.

Když se plynná směs hromadí pod membránou, voda se přemístí, dokud se neotevře dolní konec šikmé trubky 9. Trubka 9 obchází směs plynu do horní části odvzdušňovací kolony 7, odkud je směřována k membránovému ventilu 11 a pak do atmosféry. Membránový ventil je nastaven tak, aby vypouštěl směs pouze tehdy, když čerpadlo 12 pracuje.

Voda se odvádí z odvzdušňovací kolony zpětným ventilem

6 je přiváděn ke spodnímu konci centrální trubice saturační kolony 4. Prochází otvory otvorů mřížových kotoučů 3 a voda a oxid uhličitý jsou intenzivně míchány, což přispívá k lepšímu rozpuštění plynu. Voda, která dosáhla horního okraje centrální trubky, se nalije na rošt, který rovnoměrně rozdělí vodu přes trysku. Oxid uhličitý je přiváděn do saturační kolony přes redukční ventil 2, který udržuje tlak CO.2 na úrovni 0,6 MPa. Šumivá voda, procházející tryskou z prstenců, se shromažďuje ve spodní části saturačního sloupu, odkud prochází tryskou 1 k plnicímu stroji. Úroveň šumivé vody ve sloupci je automaticky udržována dvěma elektrickými senzory 5.

Obr. 7.5. Instalace systému nasycení ASC

Pro vstřikování vody do odvzdušňovací kolony 7 je použito dvoučinné pístové dvouválcové čerpadlo poháněné elektromotorem přes klínový řemen a ozubený převod a klikový hřídel. Čerpadlo má masivní pohyblivé části, vystavené silnému tření a opotřebení.

http://studfiles.net/preview/2824851/page|/

voda nasycená plynem

1 provzdušněná voda

2 provzdušněná voda

3 sycené vody

4 bodový olej

5 nasycený olej

6 olej zcela nasycený plynem

7 vody zimentu

8 bodového oleje

9 nasycený olej

10 částice naložené vody

11 voda nasycená vzduchem

12 bodového oleje

13 olej zcela nasycený plynem

14 okysličená voda

15 vody

16 chlazené mořské vody nasycené oxidem uhličitým

17 nasycený olej

18 mořská voda nasycená oxidem uhličitým

19 voda na sedimentu

20 voda

Viz také v jiných slovnících:

Voda - Od starověku, začal chápat velký význam vody nejen pro lidi a všechny živočišné a rostlinné organismy, ale také pro celý život Země. Někteří z prvních řeckých filosofů dali vodu i do hlavy pochopení věcí v přírodě a...... encyklopedický slovník F.A. Brockhaus a I.A. Efrona

Šumivá voda - bubliny oxidu uhličitého v Coca-Cola šumivé vodě... Wikipedia

Kov - (Kov) Kov Definice, fyzikální a chemické vlastnosti kovů Definice kovů, fyzikální a chemické vlastnosti kovů, použití kovů Obsah Obsah Definice Být v přírodě Vlastnosti Charakteristické vlastnosti...... Encyklopedie investorů

Vápník - I; m. [od lat. calx (calcis) vápno] Chemický prvek (Ca), stříbrně bílý kov, který je součástí vápence, mramoru atd. ◁ Vápník, oh, oh. Na sůl. * * * Vápník (lat. Vápník), chemický prvek skupiny II periodického...... Encyklopedického slovníku

Vápník - 20 Draslík ← Vápník → Scandium... Wikipedie

Uhlíkový vápník * - [V tomto článku. Je uvažována extrakce a vlastnosti vápníku, jakož i technická extrakce z ní. vlastnosti acetylenu a jeho použití pro osvětlení.] karbid vápenatý, karbid vápenatý, CaC 2. W. vápník je velmi zajímavý, hlavně v... Encyklopedický slovník F.A. Brockhaus a I.A. Efrona

Uhlíkový vápník - [V tomto článku. Je uvažována extrakce a vlastnosti vápníku, jakož i technická extrakce z ní. vlastnosti acetylenu a jeho použití pro osvětlení.] karbid vápenatý, karbid vápenatý, CaC2. Vápník je velký zájem, hlavně, v...... encyklopedický slovník FA. Brockhaus a I.A. Efrona

Bělení tkanin a příze - B. tkaniny a příze se mění a odstraňují ty nečistoty, které dávají přírodní vláknité látky v jejich přirozené formě (nebo ve stavu, v jakém jdou do příze a tkaniny) jednu nebo druhou barvu. Tyto nečistoty jsou velmi odlišné v... Encyklopedický slovník FA. Brockhaus a I.A. Efrona

Narzan - (z rodného názvu: nart bogatyr a san well) minerální pramen v Kislovodsku (viz), známý svým bohatým obsahem volné nerozpuštěné kyseliny uhličité. Zdroj protéká exokinetickou trhlinou v...... Encyklopedický slovník F.A. Brockhaus a I.A. Efrona

BioShock - Vývojář 2K Boston / 2K Austrálie (Windows), 2K Marin (PS3), Feral Interactive (verze pro Mac OS X) 2K Games Publishers... Wikipedia

Plynové výbuchy - mohou nastat pouze s takovými plyny, které jsou buď mechanické směsi obsahující na jedné straně hořlavé prvky (uhlík, vodík atd.), Na druhé straně podporující spalování (kyslík, chlor); nebo homogenní chemikálie...... encyklopedický slovník FA Brockhaus a I.A. Efrona

http://translate.academic.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89% D0% B5% D0% BD% D0% BD% D0% B0% D1% 8F% 20% D0% B3% D0% B0% D0% B7% D0% BE% D0% BC / en / ru /

Webové stránky zdravé a zdravé potraviny

Užitečné články o zdravé stravě a dietě.

Šumivá voda: škoda a užitek. Praktická fakta a mýty

 • Zdravé potraviny News
- 19/19/2018 11/19/2018 0

Pro mnoho lidí, termín “minerální voda” sycená voda je spojována s pojetím “užitečný”. Často, když si vyberete odrůdu, lidé si ji bezmyšlenkovitě kupují, řídí její příjemnou chutí, designem lahví a značkou. Samotné štítky se ve většině případů čtou až poté, když se objeví nevolnost, jsou přítomny příznaky otravy jídlem a dochází k bolestivým záchvatům gastritidy. Proto se v poslední době aktivně diskutuje o výhodách a škodách jednoduché perlivé vody a diskuse na toto téma jsou relevantní nejen mezi běžnými spotřebiteli, ale i ve vědeckém světě.

Co je to sycená voda

Minerální vodu přírodního původu používají lidé již od starověku. V dávných dobách, přímo od pramene, byla taková voda sbírána nebo pila ihned na místě a teprve v 17. století začaly vylévat zdravou vodu do lahví. Velmi rychle však voda nesycená vodou vydechla a ztratila své léčivé a chuťové vlastnosti. Pak se objevily myšlenky uměle nasycené vody přidáním látek zvýrazňujících chuť, cukru, příchutí a barviv. Jestliže v minulosti, kyslík a oxid dusný byly přidány k vodě produkovat sodu, dnes tyto látky jsou nahrazené oxidem uhličitým.

Pokud analyzujeme spotřebitelský trh, pak větší množství nápojů se skládá z chemických nečistot. Jaké jsou tedy vlastnosti pití vody sycené oxidem uhličitým a které z účinků na organismus je více přínosem nebo škodou?

Užitečné vlastnosti perlivé vody

Různé druhy osvěžujících nealkoholických nápojů dnes přemohou regály obchodů, ale velmi vzácně mezi takovou odrůdou je opravdu přírodní sóda. V podstatě se jedná o nejběžnější vodu nasycenou oxidem uhličitým. Mnohé opodstatněné pochybnosti jsou proto způsobeny perlivou minerální vodou nabízenou moderními výrobci - škoda nebo přínos těchto nápojů je způsoben tělu.

Přírodní voda, obohacená oxidem uhličitým, uhasí žízeň, osvěžuje a ve srovnání s normální má příjemnější chuť. Pokud se sycení kapaliny provádí přirozeným způsobem a voda sama se získává z přírodních zdrojů, projevuje se její pozitivní vliv na lidské tělo následujícím způsobem:

 • výživa organismu na buněčné úrovni s enzymy a minerály;
 • udržení optimální acidobazické rovnováhy;
 • posílení tónu svalů a stěn žaludku;
 • zvýšená chuť k jídlu a aktivace trávicího procesu;
 • zvýšený hemoglobin a normalizace krevního zásobení;
 • posilování zubní a kostní tkáně jejich saturací hořčíkem a vápníkem;
 • zlepšení funkce lymfatického, nervového a kardiovaskulárního systému;
 • Použití sody má diuretikum, tonikum a antiseptický účinek.

Pozornost by měla být věnována skutečnosti, že výhod může být dosaženo pouze použitím přírodní vody sycené oxidem uhličitým bez přidávání cukru a nápoje s chemickými přísadami a konzervačními látkami jsou škodlivé.

Kvalitní soda spotřebovaná je dobré pro tělo a dokonce i předškolní děti mohou pít v mírném množství. Pití zaplňuje nedostatek minerálů a pomáhá urychlit metabolismus.

Vědci zjistili, že dvoutýdenní použití sodové vody odstraňuje problémy se zácpou a přispívá k rychlému vyprazdňování žlučníku.

Pokud jde o léčivou minerální vodu, téměř všechny prvky z periodické tabulky mohou být obsaženy v jejím složení a mají specifickou chuť. Tato minerální voda by se měla vypít pouze na doporučení lékařů. Diabetikům je často předepisována speciální terapeutická voda.

Škody způsobené perlivou vodou

V poslední době se stále více pozornosti věnuje vlastnostem šumivé vody - poškození nebo užitek z jejího použití je poskytováno tělu. Současně, bez přemýšlení o důsledcích, oni často a ve velkém množství sody jsou opilí po celém světě, včetně dospělých a dětí.

A jen málo z fanoušků tohoto nápoje si je vědomo negativních důsledků:

 • použití sody zvyšuje kyselost žaludeční šťávy, zatímco gastritida může způsobit zničení sliznic žaludku a zvýšený zánět;
 • Často lidé konzumující sycené tekutiny trpí bolestí a nadýmáním, protože někteří výrobci používají chemické metody ke zlepšení chuti namísto přirozené karbonatace.
 • Při častém pití šumivé vody se sladidly se významně zvyšuje riziko vzniku diabetu a zhoršená integrita zubní skloviny;
 • Obezita bude nevyhnutelná pro ty, kteří používají sycené minerální vody ve velkém množství, protože to zhoršuje a zpomaluje metabolické procesy;
 • u dětí, zejména před dosažením věku 3 let, je soda přísně kontraindikována;
 • umělá konzervační činidla zvyšují rizika genetických poruch a návykových látek zvyšujících chuť syntetického původu.

Během těhotenství a kojení je perlivá voda velmi škodlivá. Nejen, že matka provokuje nadýmání, řinčení a nadýmání, ale dítě trpí stejnými příznaky.

Výše uvedené škodlivé účinky sody na lidské zdraví nejsou příčinou úplného upuštění od používání těchto nápojů. Výhody pitné přírodní šumivé vody jsou enormní a dokazují se opakovanými studiemi, ale použití jednoduché kapaliny s umělými přísadami nepochybně přinese škody.

Dietní vlastnosti sycených nápojů

Když už mluvíme o tom, jaké vlastnosti má voda sycená oxidem uhličitým, mohou se projevit ve stejném rozsahu přínosy a škody na těle. Pokud jde o dietní rysy, je třeba především rozlišovat zde sklad a přírodní vodu, protože tyto dva nápoje mají radikálně opačné účinky.

Přírodní voda z hlubokých zdrojů skutečně uhasí žízeň a posiluje žaludek. Často lékaři přisuzují takovou vodu pacientům trpícím zažívacími poruchami, stejně jako lidem, kteří mají nízkou žaludeční aciditu. Ale zároveň nemůžete pít jen sodu, nahrazovat to obyčejnou pitnou vodou.

Pokud hovoříme o sladké sodě nebo s přídavkem konzervačních látek, pak to má negativní vliv na zdraví a zejména na hubnutí. Vědci prokázali, že tyto nápoje urychlují destrukci struktury zubní skloviny, což způsobuje žaludeční křeče a žaludeční nevolnost a vyvolává rozvoj peptického vředu a diabetu. Také sladké i sycené nápoje jsou přímou příčinou náhlé obezity.

Obsah kalorií

Kalorické otázky jsou nejvíce znepokojeni těmi, kteří se s pomocí správné výživy chtějí zbavit kil. V tomto ohledu existují otázky: jak užitečné v dietní nabídce pro hubnutí bude šumivá voda, a jaký vliv z hlediska odstranění tukových depozit bude poskytovat - škoda nebo užitek.

Zde je třeba říci, že přírodní sóda nemá kalorickou hodnotu nula, jinými slovy, je zcela nepřítomná. Navíc složení takové kapaliny neobsahuje ani sacharidy, ani tuky, ani proteiny.

Fanoušci sladké sody potřebují vědět, že má neuvěřitelně vysoký obsah kalorií. Pro zjištění nutriční hodnoty konkrétního nápoje je nutné si jej pro každého výrobce prostudovat individuálně, protože jeho složení se liší v různých typech vody.

Jak používat perlivou vodu

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro pití minerální sody. Jen to pijí. Pokud se tekutina používá pouze k uhasení žízně, je vhodnější mírně vychlazený nápoj.

Mnohé ženy v domácnosti si kupují perlivou vodu nejen pro pití, ale přidávají ji do těsta, aby z něj udělaly více okázalé a měkké domácí pečení. Vzhledem k přítomnosti oxidu uhličitého v kapalné kompozici je těsto mnohem lepší a rychlejší a rychlejší.

Recepty na pečení sódou jsou dnes známy po celém světě. Ale navzdory skutečnosti, že osoba nemá přímo používat takové vody, není to stojí za to zneužívat kulinářské výrobky s limonádou. Měli byste vždy pamatovat na možné negativní důsledky.

Funkce ukládání dat

Přínos a poškození zdraví není závislé zejména na podmínkách, za kterých je šumivá voda skladována. V uzavřené láhvi je doba uchovávání sody šest měsíců po datu její výroby. Otevřenou lahvičku doporučujeme skladovat nejvýše tři dny.

Pokud jste za 3 dny neměli čas pít obsah láhve, pak to samozřejmě můžete vypít. Právě pak se změní chuť kapaliny samotné.

Když už mluvíme o sodu, která byla otevřena více než 3 dny, má mírnější chuť a žádné bubliny v ní. Při použití se však nestává méně škodlivou.

Šumivá voda se vyrábí v cínových, plastových nebo skleněných nádobách. Žádné zvláštní požadavky na skladování. Jediné, co je doporučeno, je udržet tekutinu spolu s nádobou po určitou dobu bezprostředně před použitím v chladničce, aby se zlepšily osvěžující vlastnosti nápoje.

Jak si vybrat sycené nápoje

Existují různé typy minerální sodovky: sycené oxidem uhličitým, sycené oxidem uhličitým a vysoce sycené oxidem uhličitým. Současně však ani u vysoce sycených nápojů nepřekračuje množství oxidu uhličitého 0,4%. Při výběru zde by se měly řídit pouze osobní preference.

Pokud jde o to, jakou značku vody koupit, je třeba věnovat pozornost následujícím faktorům:

 • složení Pokud se upřednostňují nápoje s přísadami, jsou přírodní šťávy, léčivé rostliny a složky rostlinného původu považovány za nejbezpečnější jako další složky;
 • barvy Křišťálově čistá, čistá voda je nejlepší. I když má určitou barvu v důsledku pomocných přísad, pak by měla být zcela jednotná;
 • cukru. Utrpení obezitou nebo pacienti s diabetem mellitus s cukrem jsou přísně kontraindikovány. Dokonce i několik doušek na uhasení žízně může způsobit komplikace.

Mělo by být jasné, že škoda, kterou způsobuje šumivá voda, může být mnohem silnější než dobrá. Proto je nutné pečlivě analyzovat, která voda bude užitečnější - minerální nebo pravidelná.

Co je to s perlivou vodou?

Docela často, výrobci přidat různé léčivé byliny do minerální sody zvýšit své léčivé vlastnosti. Tyto nápoje díky nasycení oxidu uhličitého mají dobré antibakteriální schopnosti.

Můžete si zlepšit chuť sycených nápojů sami, například přidáním plátek citronu nebo čerstvě vymačkané citrónové šťávy do sklenice kapaliny. Můžete také použít jiné ovoce pro míchání, v závislosti na vašich vlastních preferencích.

Spousta sporů s obsahem vody způsobuje negativní nebo pozitivní vliv na lidské zdraví. Nespornou je skutečnost, že od starověku to byla minerální voda, která byla považována za velmi užitečný, zdravý a elitní nápoj.

V současné době se soda vyrábí ve velkém množství a bohužel ne všichni výrobci dodržují při výrobě hygienické a hygienické normy. To platí zejména pro sladké nápoje.

Navzdory tomu, že není příliš mnoho přímých kontraindikací pro použití sodové vody, nevylučuje to její negativní dopad na lidské zdraví. Proto je lepší znovu pečlivě analyzovat všechny výhody a nevýhody před nákupem další lahve osvěžujícího nápoje v obchodě.

http://pitaniez.ru/novosti_zdorovogo_pitania/gazirovannaya-voda-vred-i-polza-prakticheskie-fakty-i-mify.html
Up